Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 12: School's out! - Grammar

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 07:17 18/05/2022 101

Grammar

Level 6 - Unit 12: School's out! - Grammar

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc! 

UNIT 12: SCHOOL’S OUT! - GRAMMAR

1. Present Continuous: Future Plans & Arrangements

- Usage: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để đề cập tới những gì bạn đã có kế hoạch và dự định trong tương lai.

Chúng ta có thể sử dụng những dấu hiệu của thì tương lai như: next summer/ next week…

- Cấu trúc: 

(+) S + am/ is/ are + V-ing

Eg: Tom is playing football on Sunday morning.

 

 

(-) S+ am/ is/ are + not + V-ing

Eg: I’m not working tomorrow, so I can go out with you.

 

 

(?) Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Eg: Are you studying English on Saturday evening?

 

 

2. Be going to

- Usage: dùng để mô tả quyết định hay kế hoạch đã được dự định trong tương lai.

- Cấu trúc:

(+) S + am/ is/ are + going to + V-inf

Eg: I am going to take an English exam this weekend.

 

 

(-) S + am/ is/ are + not + going to + V-inf

Eg: She is not going to attend the party next week.

 

 

(?) Am/ Is/ Are + S + going to + V-inf?

Eg: Are you going to travel to Spain next month?

 

 

 

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}