Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay
{{ selectedLivestream['mon_hoc'] }}

{{ selectedLivestream['title'] }}
{{ selectedLivestream['category_name'] }}
Giáo viên: {{ selectedLivestream.teacher }}
Thời gian: {{ selectedLivestream['day_start'] }}
Thời lượng: {{ selectedLivestream['duration'] }} phút ({{ selectedLivestream['time_start'] }} - {{ selectedLivestream['time_end'] }})
Nội dung buổi livestream:
LIVESTREAM LIÊN QUAN
{{ itemR['mon_hoc'] }}
Giáo viên: {{ itemR['teacher'] }}
Thời lượng: {{ itemR['duration'] }} phút ({{ itemR['time_start'] }} - {{ itemR['time_end'] }}) , {{ itemR['day_start'] }}
{{ itemR['totalPerson'] }} người giữ chỗ