img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa và đáp án

Tác giả Hoàng Uyên 17:02 05/04/2024 8,397 Tag Lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học trong học kì 2 của năm học. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa và đáp án
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa

Dưới đây là ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa tham khảo: 

TT Nội dung Đơn vị kiến thức Mức độ vận dụng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Hiđrocacbon no

Ankan

1 1 1 0
2 Hiđrocacbon không no

Anken

1 1 1 1
 

Ankin

1 1 1

Ankađien

1 0 0 0
3

Benzen và đồng đẳng

Benzen và đồng đẳng

1 1 0 0
4

Dẫn xuất hiđrocacbon

Ancol - phenol

3 2 1
2
 

Anđehit

2 1 1

Axit cacboxylic

2 2 1
Tổng số câu hỏi  12 9 6 3

Theo ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Đăng ký ngay khóa học DUO mới nhất của VUIHOC để được các thầy cô tổng hợp kiến thức và xây dựng lộ trình đạt 9+ thi THPT Quốc Gia 

2. Một số đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa và đáp án 

2.1 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa kết nối tri thức

a. Đề thi

b. Đáp án

1.C 2.A 3.D 4.C 5.D 6.B
7.A 8.A 9.D 10.C 11.D 12.B
13.A 14.A 15.B 16.D 17.B 18.A

Phần chọn đáp án đúng sai: 

Câu 1: a. Đúng     b. Đúng      c. Đúng     d. Đúng

Câu 2: a. Đúng     b. Sai          c. Sai        d. Sai

Câu 3: a. Sai     b. Đúng          c. Đúng        d. Sai

Câu 4: a. Đúng     b. Đúng          c. Đúng        d. Sai

Phần tự luận: 

Câu 1:  Một loại xăng sinh học E5 có chứa 5% ethanol. 

Câu 2: 
\large (C_{6}H_{10}O_{5})_{n}+nH_{2}O\xrightarrow[]{t^{o},H^{+}}nC_{6}H_{12}O_{6}

\large C_{6}H_{12}O_{6})\xrightarrow[]{t^{o},xt}2CO_{2}+2C_{2}H_{5}OH

\large V_{r}=460\frac{50}{100}=230ml

\large m_{r}=230.0,8=184g

\large n_{tb}=4.\frac{100}{50}.\frac{2}{n}=\frac{4}{n}mol

Khối lượng tinh bột: \large 162n.\frac{4}{n}=648g

Khối lượng nếp: \large 648.80%=810g

Câu 3: 

C6H5CH3 + 2HNO3 \large \rightarrow C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O

92                                        227              gam
1000       \large \xrightarrow[]{H=62%}                     x               kg

\large x=\frac{1000.227}{92}.\frac{62}{100}=1530kg

Câu 4: 

Gọi công thức của eugenol là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

 %O=100-(74,16 +7,86)% = 17,98%

\large \Rightarrowx:y:z = 11:14:2

\large \RightarrowCôngthức đơn giản nhất là: C11H14O2

\large \RightarrowTacócông thức phân tử là (C11H14O2)n

 M= 178 \large \Rightarrow n = 1 Công thức phân tử là C11H14O2

 Đáp án: 11

Câu 5: 

 X + NaHCO3 \large \rightarrow tạo 3 Na,vậy X có 3 nhóm-COOH

 X + Na dư \large \rightarrow X có 1 nhóm -OH

 X đối xứng vậy X có dạng HOOC-CH2-CH(COOH)(OH)-CH2-COOH

 X + CH3OH (H2SO4 đặc, nóng) tạo ester có các trường hợp :

1 nhóm COOCH3: 2 chất

2 nhóm COOCH3: 2 chất

3 nhóm COOCH3: 1 chất \large \Rightarrow tổng cộng là 5 chất. 

Câu 6: 

Khối lượng acetic acid cần sản xuất là: 1000.103.1,05 = 1,05.106 (g)

Số mol acetic acid cần sản xuất là: 1,05*106/60 = 17500 (mol)

\large \RightarrowSố mol H2 ởphản ứng (1) đã sử dụng là 17500*2: 90%: 90%*24,79 =1 071172,8 lít

Thể tích H2 cần dùng là 1 071,17 m3

 

COMBO sổ tay môn Hóa Học tổng hợp đầy đủ kiến thức môn học. Nhanh tay đăng ký thôi bạn ơi!!! 

2.2 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa chân trời sáng tạo

a. Đề thi

b. Đáp án

1.A 2.C 3.A 4.C 5.B 6.B
7.A 8.A 9.B 10.D 11.C 12.C
13.D 14.D 15.B 16.B 17.C 18.D

Phần câu hỏi đúng sai: 

Câu 1: Đúng - Đúng - Sai - Sai

Câu 2: Đúng - Sai - Đúng - Sai

Câu 3: Sai - Đúng - Sai - Sai

Câu 4: Đúng - Đúng - Sai - Sai

Phần tự luận:

Câu 1:

Để cung cấp Q kJ nhiệt lượng cho đun nấu:

+ Nếu dùng biogas thì nCH4 = Q/890

nCO2 phát thải = nCH4 = Q/890

+ Nếu dùng gas thì nC3H8 = 2x và nC4H10 = 3x
\large \rightarrow Q = 2220.2x + 2850.3x \large \rightarrow x = Q/12990

nCO2 phát thải = 3.2x + 4.3x = 3Q/2165 > Q/890 nên với cùng 1 nhiệt lượng cung cấp ra thì dùng biogas sẽ phát thải ít CO2 hơn gas.

Lượng CO2 giảm = (3Q/2165 – Q/890) / (3Q/2165) = 18,9%

Câu 2: 

\large n_{NaOH}=7,82.10^{-4}(mol)

HOC6H3(OCH3)(CHO) + NaOH \large \rightarrow NaOC6H3(OCH3)(CHO) + H2O

\large n_{Va}=n_{NaOH}=7,82.10^{-4}mol

\large %m_{Va}=\frac{7,82.10^{-4}.152}{0,12}.100%=99,05%\approx 99,1%

Câu 3: 

\large A(C_{6}H_{5}OH;C_{2}H_{5}OH)\left\{\begin{matrix} \overset{+Na}{\rightarrow} H_{2}(0,15)& \\ \overset{+Br_{2}}{\rightarrow}C_{6}H_{2Br_{3}OH}& \end{matrix}\right.

\large \xrightarrow[]{A+Br_{2}}n_{C_{6}H_{5}OH}=n=0,06 mol

\large \xrightarrow[]{A+Na}n_{C_{6}H_{5}OH}+n_{C_{6}H_{5}OH}=2n_{H_{2}}

\large \Rightarrow n_{C_{2}H_{5}OH}=0,24 mol

\large \rightarrow %m_{C_{2}H_{5}OH}=33,8%

Câu 4: 

 

HOOC-C6H4-OH + CH3OH \large \rightleftharpoons HO-C6H4-COOCH3 + H2O (xúc tác: H2SO4 đặc nóng)

salicylic acid                      methyl salicylate

HO-C6H4-COOCH3 + 2NaOH \large \rightarrow NaOOC-C6H4-ONa + CH3OH + H2O

0,1           \large \rightarrow     0,2                                                           (mol)

Câu 5:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6                            (1)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2                               (2)

Khối lượng tinh bột = 106.0,75 = 75.104 (g)

Từ (1) và (2) ta có: 

\large n_{C_{2}H_{5}OH}=2n.n(C_{6}H_{10}O_{5})_{n}=2n\frac{758.10^{4}}{162n}=\frac{150.10^{4}}{162}mol

\large m_{C_{2}H_{5}OH}=\frac{150.10^{4}}{162}.46=\frac{69.10^{6}}{162}(g)

\large V_{C_{2}H_{5}OH}=\frac{69.10^{6}}{162.0,789}ml

Do hiệu suất chung của cả quá trình là 70% nên thể tích ethanol thực tế thu được là:

\large V_{C_{2}H_{5}OH}=\frac{69.10^{6}}{162.0,789}.07=377,9.10^{3}ml=377,9l

Thể tích xăng E5 là:  

\large V_{E5}=\frac{377,88.100}{5}=7557,6l

Câu 6: 

Khối lượng acetone: 10.106.0,7844 = 7,844.106 (g).

Khối lượng methacrylic thu được tính theo lý thuyết: 

\large \frac{7,844.10^{6}.86}{58}=1,163.10^{7}g

Vì hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% nên khối lượng methacrylic acid thực thu được: 

\large \frac{1,163.10^{7}.80}{100}=5,955.10^{6}g

Thể tích methacrylic acid thu được là:

\large \frac{5,955.10^{6}}{1,015}=5,867.10^{6}g=5,867 t

 

Nắm trọn kiến thức, các công thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập Hóa Học thi THPT Quốc gia ngay!

2.3 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa Cánh diều 

a. Đề thi

b. Đáp án

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.B
8.C 9.C 10.D 11.C 12.D 13.D 14.B
15.D 16.D 17.A 18.D 19.B 20.A 21.B
22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.A 28.B

 

Phần tự luận: 

Câu 1: 

Chất  Công thức cấu tạo đầy đủ  Công thức phân tử Công thức đơn giản nhất
(A) C6H12 CH2
(B) C2H6O2 CH3O
(C) C4H8O2 C2H4O
(D) C3H4O2Cl2 C3H4O2Cl2

Câu 2: 

Đặt công thức đơn giản nhất của safrol là CxHyOz. Ta có:

\large x:y:z=\frac{%m_{C}}{12}=\frac{%m_{H}}{1}=\frac{%m_{O}}{16}=5:5:1

Vậy công thức đơn giản nhất của safrol là C5H5O.

Công thức phân tử của safrol theo công thức thực nghiệm là: (C5H5O)n.

Phân tử khối của safrol là 162 nên:

(5.12 + 5.1 + 1.16).n = 162 => n = 2.

Vậy công thức phân tử của safrol là: C10H10O2.

Câu 3:

Ba chất kế tiếp ethene trong dãy đồng đẳng của chúng:

CH2=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH3; CH2=CH–CH2–CH2–CH3.
Công thức chung của dãy đồng đẳng này là: CnH2n (n ≥ 2)

Câu 4: 

\large C_{x}H_{y}O_{z}+x+\frac{y}{4}-\frac{z}{2}O_{2}\overset{t^{o}}{\rightarrow}xCO_{2}+\frac{y}{2}H_{2}O

                                                4a          3a

Bảo toàn khối lượng: 

\large m_{x}+m_{o_{2}}=m_{CO_{2}}+m_{H_{2}O}

=> 1,88 + 32.0,085 = 44.4a + 18.3a =>  a = 0,02 (mol)

\large n_{C}=n_{CO_{2}}=0,08 mol

\large n_{H}=2n_{H_{2}O}=0,12mol

\large n_{o}=\frac{1,88-0,08.12-0,12.1}{16}=0,05mol

\large x:y:z=n_{C}:n_{H}:n_{O}=8:12:5

CTPT của Z là: C8H12O5

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Trên đây là một số Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học DUO. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức hóa học 11 và các môn học khác nhé!

>> Mời bạn tham khảo thêm:

Banner after post bài viết tag lớp 11
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990