img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

[CẬP NHẬT] Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề

Tác giả Minh Châu 16:30 30/11/2023 44,988 Tag Lớp 12

VUIHOC cập nhật liên tục đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề giúp các em nhanh chóng đối chiếu và dự đoán được điểm thi của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết.

[CẬP NHẬT] Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

~ Đang cập nhật ~

1. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 201

81. A 82.C  83.D  84.A  85.D  86.A  87.B  88.D  89.D  90.C 
91.D  92.C  93.C  94.A  95.A  96.C  97.C  98.D  99.A  100.C 
101.C 102.C  103.A  104.A 105.A 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.C 112.A 113.A 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.C 120.C

 

2. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 202 

81.A  82.A  83.B 84.C  85.B  86.D  87.D  88.C  89.D  90.B 
91.D  92.C  93.B  94.B  95.D  96.A  97.B  98.C  99.C  100.C 
101.D  102.A  103.A  104.D 105.D 106.A 107.A 108.C 109.A 110.A
111.D 112.B 113.D 114.C 115.A 116.C 117.C 118.D 119.B 120.C

 

3. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 203 

81.A  82.B  83.D  84.C  85.B  86.A  87.D  88.C  89. D 90.A 
91.C  92.C  93.C  94.A  95.D  96.D  97.C  98.B  99.B  100.D 
101.B 102.B  103.C  104.D 105.B 106.B 107.C 108.B 109.C 110.D
111.D 112.C 113.D 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.B

 

4. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 204 

81.C  82.D  83.B  84.B  85.D  86.B  87.D  88.A  89.A  90.C 
91.B  92.D  93.C  94.C  95.B  96.C  97.A  98.D  99.C  100.C 
101.B  102.A  103.A  104.D 105.A 106.C 107.A 108.A 109.A 110.B
111.B 112.A 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.A 119.D 120.B

 

5. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 205 

81. C 82.A  83.D  84.B  85.B  86.A  87.D  88.B  89.C  90.B 
91. D 92.C  93.A  94.B  95.D  96.C  97.A  98.D  99.A  100.B 
101.B  102.B  103.D  104.A 105.B 106.C 107.D 108.C 109.C 110.B
111.D 112.D 113.C 114.C 115.C 116.D 117.C 118.B 119.D 120.D

 

6. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 206 

81. D 82.D  83. A 84.B  85.C  86.C  87.A  88.C  89.A  90.A 
91.D  92.D 93.C  94.D  95.A  96.D  97.A  98B.  99.C  100.D 
101.C  102.C  103.D 104.A 105.C 106.B 107.C 108.A 109.B 110.B
111.A 112.A 113.B 114.B 115.D 116.B 117.C 118.B 119.B 120.D

 

7. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 207 

81.B  82.A  83.A  84.D  85.B  86.C  87.B  88.C  89.C  90.C 
91. B 92.C  93.D  94.C  95.D  96.B  97.D  98.D  99.A  100.C 
101.A 102.A  103.A  104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.C 110.A
111.D 112.D 113.B 114.D 115.C 116.B 117.C 118.D 119.D 120.B

 

8. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 208 

81.C 82.B  83.B  84.A  85.B  86.C  87.A  88.A  89.B  90.A 
91.A  92.B  93.C  94.B  95.B  96.D  97.B  98.B  99.D  100.B 
101.D  102.D  103.A  104.D 105.D 106.D 107.B 108.C 109.A 110.D
111.D 112.D 113.A 114.A 115.A 116.D 117.B 118.A 119.D 120.D

 

9. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 209 

81.D  82.A  83.B  84.A  85.B  86.A  87.C  88.A  89.B  90.D 
91.B 92.C  93.C  94.C  95.D  96.C  97.C  98.C  99.D  100.C 
101.B  102.D  103.B  104.B 105.B 106.D 107.B 108.C 109.B 110.B
111.D 112.D 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118.B 119.C 120.C

 

10. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 210 

81.C 82.D  83.A  84.A  85.D  86.B  87.A  88.B  89.B  90.A 
91. D 92.C  93.A  94.B  95.D  96.C  97.D  98.D  99.C  100.C 
101.D  102.C  103.C  104.D 105.A 106.D 107.B 108.A 109.B 110.A
111.C 112.B 113. 114.C 115.B 116.B 117.B 118.A 119.A 120.C

 

11. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 211  

81.B  82.D  83.A  84.D  85.C  86.B  87.B  88.A  89.C  90.B 
91. D 92.D  93.A  94.C  95.A  96.C  97.A  98.A  99.A  100.C 
101.D  102.A  103.A  104.D 105.C 106.C 107.C 108.D 109.D 110.C
111.D 112.D 113.A 114.C 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.D

 

12. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 212 

81.A  82.B  83.B  84.C  85.A  86.D  87.A  88.B  89.B  90.B 
91.A  92.D  93.A  94.C  95.B  96.C  97.C  98.A  99.B  100.A 
101.C  102.B  103.C  104.B 105.A 106.D 107.B 108.A 109.B 110.A
111.C 112.C 113.A 114.C 115.C 116C. 117.B 118.B 119.A 120.C

 

13. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 213 

81.D  82.A  83.C  84.B  85.A  86.A  87.B  88.A  89.B  90.D 
91.D  92.C  93.D  94.B  95.C  96.B  97.D  98.C  99.A  100.C 
101.D  102.B  103.C  104.A 105.B 106.B 107.B 108.D 109.D 110.D
111.D 112.B 113.B 114.C 115.A 116.C 117.C 118.D 119.A 120.A

 

14. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 214 

81. A 82.C  83.A  84.C  85.D  86.C  87.A  88.B  89.A  90.B 
91.B  92.C  93.D  94.B  95.D  96.D  97.C  98.D  99.B  100.C 
101.D 102.B  103.C  104.B 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.B
111.C 112.D 113.A 114.D 115.B 116.C 117.B 118.A 119.A 120.D

 

15. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 215 

81.C  82.B  83.A  84.A  85.C  86.D  87.C  88.C  89.D  90.A 
91.B  92.B  93.B  94.A  95.A 96.D  97.C  98.B  99.A  100.C 
101.A 102.B  103.B  104.D 105.C 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.A 113.B 114.C 115.C 116.B 117.B 118.C 119.A 120.A

 

16. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 216 

81.D 82.A  83.A  84.D  85.B 86.A  87.B  88.C  89.D  90.B 
91.B  92.B  93. A 94.A  95.B  96.D  97.B  98.B  99.B  100.B 
101.B 102.A  103.B  104.D 105.C 106.D 107.D 108.C 109.D 110.B
111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.C 117.D 118.A 119.C 120.C

 

17. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 217 

81.C  82.B  83.A  84.D  85.C  86.B  87.D  88.B  89.B  90.B 
91.B  92.D  93.D  94.B  95.A  96.A  97.A  98.C  99.A  100.C 
101.A 102.D  103.B  104.C 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.D
111.D 112.C 113.B 114.A 115.C 116.B 117.A 118.C 119.A 120.D

 

18. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 218 

81. B 82.B  83.C  84.C  85.D  86.C  87.B  88.C  89.B  90.C 
91. C 92.A  93.A  94.C  95.B  96.D  97A  98.D  99.A  100.D 
101.A  102.B  103.B  104.A 105.B 106.A 107.D 108.D 109.D 110.A
111.D 112.D 113.A 114.A 115.D 116.A 117.D 118.B 119.A 120.A

 

19. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 219 

81.A  82.D  83.C  84.A  85.D  86.B  87A  88.A  89.A  90.C 
91.A  92.A  93.B  94.C  95.D  96.D  97.D  98.B  99.A  100.B 
101.D  102.C  103.B  104.B 105.A 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.D 119.C 120.B

 

20. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 220 

81. C 82.A  83.A  84.A  85.B  86.D  87.A  88.A  89.C  90.D 
91. D 92.B  93.B  94.C  95.B  96.A  97.C  98.B  99.D  100.D 
101.D  102.B  103.D  104.B 105.B 106.D 107.B 108.A 109.B 110.B
111.A 112.D 113.A 114.A 115.A 116.D 117.A 118.B 119.A 120.B

 

21. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 221 

81. C 82. A 83. B 84.D  85.B  86.C  87.B  88.A  89.D  90.B
91. C 92.D  93.A  94.B  95.C  96.C  97.D  98.D  99.C  100.D 
101.B 102.D  103.D  104.A 105.C 106.B 107.B 108.D 109.A 110.B
111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.C 117.C 118.A 119.A 120.B

 

22. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 222 

81.D  82.A  83.D  84.D  85.C  86.A  87.A  88.C  89.D  90.B 
91.A  92.B 93.C  94.D  95.B  96.C  97.C  98.B  99.D  100.C 
101.A 102.B  103.B  104.B 105.D 106.B 107.C 108.C 109.A 110.D
111.D 112.C 113.B 114.B 115.D 116.A 117.B 118.B 119.B 120.C

 

23. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 223 

81.C  82.D  83.B  84.C  85.A  86.C  87.C  88.A  89.B  90.A 
91. A 92.C  93.A  94.D  95.C  96.A  97.D  98.B  99.B  100.A 
101.B  102.D  103.D  104.D 105.D 106.C 107.B 108.D 109.A 110.D
111.A 112.B 113.B 114.D 115.D 116.C 117.B 118.D 119.C 120.B

 

24. Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 224

81.A  82.C  83.B  84.B  85.C  86.B  87.A  88.D  89.A  90.D 
91.D  92.A  93.D  94.A  95.A  96.B  97.B  98.C  99.A  100.A 
101.C  102.A  103.C  104.B 105.B 106.D 107.C 108.C 109.C 110.A
111.C 112.B 113.A 114.C 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.A

 
Giải pháp ôn thi tối ưu là lên được kế hoạch ôn tập ngay từ sớm. Nếu các em học sinh còn chưa biết cách lên lộ trình ôn tập như nào cho phù hợp thì hãy đăng ký khóa học PAS THPT nhé! 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Trên đây là đáp án đề thi Sinh THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề dành cho các em tham khảo và đối chiếu với bài thi của mình. Đừng quên truy cập vuihoc.vn để cập nhật đáp án của các môn thi khác nhé!   

>> Mời các em tham khảo thêm: 

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990