img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

[CẬP NHẬT] Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2023 tất cả các mã đề

Tác giả Minh Châu 15:51 30/11/2023 798,201 Tag Lớp 12

Chiều 28/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2, môn Toán trong thời gian 90 phút. VUIHOC cập nhật liên tục đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề giúp các em nhanh chóng đối chiếu và dự đoán được điểm thi của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết.

[CẬP NHẬT] Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia  2023 tất cả các mã đề
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 101 

1. A 2. B  3. B  4. D  5. C  6. A  7. D  8. A  9.A  10. B 
11. D 12. B  13. C  14. D 15. C  16.C  17.B  18.B  19.A  20. C
21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. C 27. B 28. D 29. D 30. C
31. D 32. C 33. B 34.D  35. C 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. D 42.B 43.C 44. C 45.B 46.D 47.C 48.B 49.D 50. D

 

2. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 102

1. A 2. C 3. C  4. A 5. B 6. B 7. C 8. A 9. D 10. B
11. D 12. A 13. B 14. D  15.D  16.D  17.B  18.C  19.B  20.A 
21. A 22.B  23.C  24.A 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.B 42.C 43.B 44.C 45.C 46.B 47.B 48.C 49.C 50.A

 

3. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 103

1. B 2.B  3.A  4.A  5.B  6.D  7.C  8.D  9. B 10.C 
11.C  12.D  13.D  14.C  15.D  16.A  17.C 18.A  19.C  20. A
21. C 22. C 23. A 24. B 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. D 38. B 39.D 40.D
41.A 42.A 43.D 44.B 45.D 46.B 47.D 48.C 49.C 50.B

 

4. Đáp án Toán THPT Quốc Gia 2023 mã đề 104

1. D 2.C  3.A  4.D  5.C  6.B  7.D  8.D  9.A  10.B 
11. D 12.D  13.C  14.A  15.D  16.C  17.B  18.A  19.C  20.B 
21. C 22.D  23.C  24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.B 49.A 50.A

 

5. Đáp án Toán THPT Quốc Gia 2023 mã đề 105

1. B 2.A  3.D  4.C  5.D  6. D 7.C  8.B  9.C  10. B
11. D 12.C  13.C  14.B  15.C  16.B  17.A  18.C  19.C  20.B 
21. B 22.B  23.C  24.A 25.A 26.D 27.C 28.B 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.D 35.D 36.C 37.D 38.C 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.C

 

6. Đáp án Toán THPT Quốc Gia 2023 mã đề 106

1. D 2. B 3. C  4. C  5. D  6. A  7.C  8. B  9. D  10. B 
11. B 12. A  13. A  14. B  15. A  16. C  17. C  18. D  19. D  20. C 
21.A  22.C  23.C  24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30. A
31. B 32. D 33. B 34. A 35. A 36. C 37. A 38. C 39.C  40.B
41.B 42.B 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.A 50.A

 

7. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 107 

1. D 2.D  3.D  4.A  5.C  6.D  7.B  8.A  9.D  10.C 
11. A 12.D  13.D  14.C  15.A  16.A  17.B  18.B  19.D  20.A 
21. C 22.B  23.B  24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.C 36.C 37.A 38.D 39.D 40.B
41.B 42.A 43.C 44.B 45.A 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A

 

8. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 108 

1. D 2.C  3.C  4.B  5.A  6.B  7.B  8.A  9.C  10.D 
11. A 12.B  13.C  14.D  15.C  16.B  17.D  18.D  19.A  20.D 
21. A 22.C  23.D  24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.A
31.D 32.A 33.B 34.C 35.A 36.D 37.D 38.C 39.C 40.C
41.B 42.B 43.C 44.B 45.D 46.B 47.B 48.D 49.C 50.C

 

9. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 109  

1. D 2.D  3.A  4.D  5.A  6.D  7.D  8.B  9.A  10.A 
11. C 12.D  13.C  14.D  15.B  16.C  17.B  18.A  19.B  20.C 
21. B 22. A 23.B  24.C 25.D 26.B 27.A 28.D 29.D 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.B 38.C 39.B 40.D
41.A 42.C 43.C 44.C 45.B 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

 

10. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 110 

1. C 2.D  3.A  4.B  5.B  6.D  7.D  8.C  9.C  10.A 
11. B 12.A  13.A  14.C  15.C  16.B  17.A  18.B  19.B  20.A 
21.C  22.C  23.B  24.D 25.D 26.B 27.A 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.D 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.A 48.C 49.C 50.D

 

11. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 111

1.D  2.C  3.B  4.C  5.B  6.C  7.B  8.D  9.C  10. C
11. D 12. C 13.C  14.C  15.D  16.D  17.A  18.C  19.D  20.B 
21. B 22.C  23.C  24.B 25.D 26.A 27.A 28.B 29.B 30.C
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.D 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.A 43.D 44.D 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.D

 

12. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 112

1. A 2.B  3.A  4.B  5.A  6.A  7.D  8.D  9.A  10.A 
11. B 12.C  13.C  14.D  15.A  16.A  17.A  18.C  19.B  20.B 
21. D 22.A  23.C  24.C 25.D 26.D 27.C 28.A 29.A 30.D
31.D 32.C 33.C 34.D 35.C 36.A 37.D 38.A 39.C 40.D
41.D 42.A 43.C 44.C 45.D 46.A 47.D 48.D 49.C 50.C

 

13. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 113

1. C 2.C  3.A  4.D  5.D  6.B  7.A  8.A  9.A  10.D 
11. C 12.C  13.D  14.A  15.A  16.D  17.C  18.A  19.A  20.B 
21. A 22.D  23.B  24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.B 39.B 40.B
41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.B 49.C 50.C

 

14. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 114

1. C 2.C  3.C  4.D  5.D  6.C  7.C  8.D  9.A  10.A 
11. D 12.D  13.B  14. A 15.A  16.A  17.B  18.C  19.B  20.B 
21. A 22.A  23.B  24.B 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.C 36.B 37.C 38.B 39.B 40.C
41.A 42.B 43.C 44.C 45.A 46.C 47.B 48.B 49.A 50.C

 

15. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 115 

1. C 2.A  3.A  4.A  5.B  6.A  7.D  8.A  9.C  10.D 
11. D 12.A  13.C  14.D  15.D  16.C  17.D  18.C  19.B  20.A
21. A 22.C  23.C  24.B 25.D 26.C 27.D 28. C 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. B 35. B 36.B 37. C 38. D 39. A 40. B
41.B 42.D 43.B 44.D 45.D 46.B 47.B 48.D 49.A 50.A

 

16. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 116

1. B 2.C  3.C  4.A  5.A  6.C  7.A  8.A  9.B  10.B 
11.A  12.A  13.C  14.B  15.A  16.C  17.D  18.D  19.A  20.D 
21. D 22.C  23.C  24.D 25. B 26. A 27. D 28. A 29. C 30. D
31. C 32. C 33. D 34. A 35. D 36. C 37. D 38. A 39. C 40. A
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.A 49.D 50.C

 

17. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 117 

1. D 2.C  3.A  4.C  5.C  6.B  7.C  8.A  9.B  10.C 
11. B 12.C  13.D  14.D  15.D  16.A  17.A  18.C  19.A  20.D 
21. B 22.C  23.C  24.D 25.C 26.A 27.B 28.C 29.A 30.A
31.B 32.D 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.C 39.A 40.D
41.B 42.D 43.D 44.A 45.B 46.A 47.A 48.B 49.D 50.A 

 

18. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 118 

1.A  2.C  3.A  4.A  5.C  6.A  7.C  8.C  9.C  10.B 
11. C 12.A  13.C  14.D  15.C 16.D  17.B  18.B  19.D  20.B 
21. A 22.B  23.B  24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.A 30. D
31.A 32.C 33.D 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.C 40.D
41.D 42.A 43.D 44.B 45.A 46.C 47.B 48.D 49.A 50.B

 

19. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 119 

1. B 2.A  3.A  4.D  5.A  6. C 7.C  8.B  9.B  10.B 
11. C 12.D  13.D  14.A  15.B  16.A  17.C  18.D  19.B  20.A 
21. A 22.C  23.A  24.D 25.A 26.B 27.D 28.B 29.B 30.B
31.D 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.A 38.A 39.B 40.D
41.A 42.D 43.B 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B

 

20. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 120 

1. C 2.D  3.C  4.C  5.C  6.B  7.B  8.A  9.B  10.C 
11. C 12.B  13.C  14.C  15.D  16.D  17.B  18.B  19.A  20.A 
21. B 22.C  23.A  24.B 25.D 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.B 37.D 38.A 39.D 40.A
41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.B 48.A 49.B 50.C

 

21. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 121  

1.B  2.D  3.A  4.C  5.C  6.C  7.D  8.C  9.D  10.A 
11. A 12.B  13.A  14.B 15.C  16.A  17.B  18.B  19.D  20.B 
21. B 22.D  23.C  24.C 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.D 37.C 38.D 39.B 40.D
41.D 42.D 43.B 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.D 50.C

 

22. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 122 

1. A 2. C 3.B  4.A  5.B  6.A  7.D  8.D  9.A  10.B 
11.A  12.D  13.D  14.C  15.D  16.B  17.D  18.A  19.D  20.A 
21.B  22.A  23.D  24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.C 
31.A 32.A 33.A 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.D 
41. B 42.C 43.B  44.D  45. C 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

 

23. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề  123

1. D 2.B  3.C  4.A  5.C  6.A  7.D  8.C  9.B  10.A 
11. B 12.D  13.C  14.B  15.D  16.B  17.C  18.A  19.A  20.A 
21. D 22.A  23.D  24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.D 48.B 49.A 50.A

 

24. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 124 

1. D 2. A  3. A  4. A  5. B  6. C  7. B  8. B  9. D  10. C 
11. A 12.B  13.D  14.B 15.C  16.D  17.A  18.D  19.A  20.A 
21.C  22.C  23.A  24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.D 48.C 49.B 50.B


~Đáp án đang được VUIHOC cập nhật thêm~

 

Xây dựng lộ trình ôn tập các môn thi THPT Quốc Gia sớm nhất để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT và xét tuyển Đại học nhé! 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2023 và tất cả các môn thi khác sẽ được cập nhật đầy đủ trên trang web của vuihoc. Các bạn đừng quên truy cập hàng ngày để cập nhật đầy đủ nhất thông tin về đề thi và đáp án nhé! 

>> Mời các bạn xem thêm: 

Gợi ý giải đề thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2023

Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề thi Lý THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2023

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990